^ Zhang, Guo-Qiang; Liu, Ke-Wei; Li, Zhen; Lohaus, Rolf; Hsiao, Yu-Yun; Niu, Shan-Ce; Wang, Jie-Yu; Lin, Yao-Cheng; Xu, Qing; Chen, Li-Jun; Yoshida, Kouki; Fujiwara, Sumire; Wang, Zhi-Wen; Zhang, Yong-Qiang; Mitsuda, Nobutaka; Wang, Meina; Liu, Guo-Hui; Pecoraro, Lorenzo; Huang, Hui-Xia; Xiao, Xin-Ju; Lin, Min; Wu, Xin-Yi; Wu, Wan-Lin; Chen, You-Yi; Chang, Song-Bin; Sakamoto, Shingo; Ohme-Takagi, Masaru; Yagi, Masafumi; Zeng, Si-Jin; et al. (2017). "The Apostasia genome and the evolution of orchids" (PDF). Nature. 549 (7672): 379–383. doi:10.1038/nature23897. PMID 28902843.

Most orchids are not heavy feeders. Many orchids bloom year after year with no fertilizer at all. During active growth, when new leaves are being produced, you may fertilize every other time you water at half the strength recommended on the fertilizer package. However, it's important to deliver water without fertilizer at least once a month to flush excess fertilizer salts from the bark mix and avoid fertilizer burn to the roots.
×